آزمایشگاهها آزمایشگاهها

مشخصات کلیه آزمایشگاه های آموزشی :

  • آزمایشگاه سنجش کار و ارگونومی
  • آزمایشگاه شبیه سازی و طراحی بوسیله کامپیوتر
  • آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
  • آزمایشگاه تحلیل سیستم‌ها