کارکنان کارکنان

 


کارکنان دانشکده مهندسی صنایع

 

تلفن مستقیم

 

تلفن داخلی

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

  

88021067 4184 مسئول دفتر دانشکده نرگس دهقانزاده

 

61114404

 

4404

 

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده

 

زهرا نوآذر

 

88335605

 

4185

 

کارشناس (تحصیلات تکمیلی)

 

مولود کاسب

 

88335605

 

4493

 

کارشناس آموزش(کارشناسی)

 

ملیحه غفاری