کارشناسان کارشناسان

 


کارشناسان دانشکده مهندسی صنایع

 

تلفن مستقیم

 

تلفن داخلی

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

  

 

88021067

 

4184

 

مسئول دفتر دانشکده

 

نرگس دهقان زاده

 

88335605

 

4185

 

کارشناس (تحصیلات تکمیلی)

 

مولود کاسب

 

88335605

 

4493

 

کارشناس آموزش(کارشناسی)

 

ملیحه غفاری


82084404

 

4404

 

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده

 

زهرا نوآذر