کارمندان محترم، لطفا از فعال بودن UTI و GATE خود اطمینان حاصل فرمایید کارمندان محترم، لطفا از فعال بودن UTI و GATE خود اطمینان حاصل فرمایید

ردیف نام مستند کد مستند فرم‌های مرتبط کد فرم نقشه فرآیندی مرتبط کد نقشه فرآیندی
1 روش اجرایی امور اداری 00 صورت جلسه IE-QC-07 -  
برنامه آموزشی کارکنان IE-TD-39
سنجش اثربخشی آموزش کارکنان IE-TD-38
2 روش اجرایی مستندسازی IE-QC-00 - - - -
3 روش اجرایی طراحی و توسعه IE-QC-01 - - - -
4 روش اجرایی بازنگری مدیریت IE-QC-02 صورت جلسه IE-QC-07 - -
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
5 روش اجرایی بهبود مستمر IE-QC-03 برنامه زمان­بندی پروژه­های بهبود مستمر IE-QC-09 - -
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
6 روش اجرایی پایش، اندازه گیری و ارزیابی درونی و بیرونی IE-QC-04 برنامه ممیزی سالانه IE-QC-15 - -
چک لیست ممیزی IE-QC-17
گزارش ممیزی داخلی IE-QC-18
برنامه زمانبندی ممیزی داخلی IE-QC-19
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
پایش و اندازه­گیری فرآیند IE-QC-23
7 روش اجرایی مدیریت و نگهداری زیرساخت IE-FM-00 پایش فضا­های اداری و عمومی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری IE-FM-08 - -
پایش تجهیزات و محیط کلاس IE-FM-09
شناسنامه کامپیوتر IE-FM-10
شناسنامه تجهیز IE-FM-11
درخواست تعمیر IE-FM-12
8 روش اجرایی خرید IE-FM-01 -   نقشه فرآیندی خرید IE-FM-13
9 روش اجرایی پایش اندازه­ گیری رضایت ذینفعان IE-QC-05 اندازه­گیری رضایت کارمندان از کارمندان دانشکده IE-QC-24 - -
اندازه­گیری رضایت دانشجویان از  کارمندان دانشکده IE-QC-25
اندازه­گیری رضایت مدیران از کارمندان دانشکده IE-QC-26
اندازه­گیری رضایت کارمندان از مدیران دانشکده IE-QC-27
سنجش رضایت دانشجویان از دانشکده IE-QC-40
سنجش رضایت فارغ التحصیلان از دانشکده IE-QC-41
10 آیین­ نامه داخلی دوره کارشناسی IE-TD-01 فرم انتخاب استاد پروژه‌کارشناسی IE-TD-32 نقشه فرایندی درخواست آموزشی کارشناسی IE-TD-07
فرم تعریف موضوع پروژه‌کارشناسی IE-TD-33 نقشه فرآیندی فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی          IE-TD-10
گواهی کفایت پروژه‌کارشناسی IE-TD-34 نقشه فرآیندی  فارغ­ التحصیلی دانشجو کارشناسی IE-TD-10
صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی IE-TD-35 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
جدول تخصیص استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-36 نقشه فرآیندی کارآموزی IE-TD-13
جدول تخصیص مازاد استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-37   نقشه فرآیندی اخذ تک درس IE-TD-14
فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی دانشجویان IE-TD-18    
برگ درخواست درس کارآموزی                                                                         IE-TD-17
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع -
11 آیین ­نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد IE-TD-02 فرم تعیین استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد IE-TD-22 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19 نقشه فرآیندی  درخواست آموزشی  کارشناسی ارشد IE-TD-38
فرم تسویه و تحویل پایان نامه IE-TD -20 نقشه فرآیندی  فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی ارشد IE-TD-08
گواهی کفایت IE-TD-21   نقشه فرآیندی  دفاع از پایان نامه IE-TD-09
برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد -    
قالب تهیه اسلاید دفاع -
قالب تهیه گزارش پایان‎‌نامه -
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
صفحه تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد -
صورت جلسه دفاع -
12 آیین­ نامه داخلی دوره دکتری IE-TD-03 فرم تعیین استاد راهنمای دکتری IE-TD-29    
فرم تعیین درس های دانشجوی دکتری IE-TD-30
برنامه زمان بندی کلی دوره دکتری IE-TD-31
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19
13 روش اجرایی ثبت­ نام IE-TD-04 - - نقشه فرآیندی ثبت‌نام IE-TD-06
14 روش اجرایی برنامه­ ریزی آموزشی و امتحانات IE-TD-05 برنامه زمان­بندی دروس آموزشی IE-TD -23 - -
برنامه کاری استاد IE-TD -24
برنامه درسی استاد IE-TD -25
برنامه حضور استاد IE-TD -26
برنامه زمان­بندی کلاس­... IE-TD -27
15 روش اجرایی درخواست پژوهشی IE-RD-00     نقشه فرآیندی درخواست پژوهشی IE-RD-02
16 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق IE-QC-36 فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10 - -
17 روش اجرایی برگزاری جلسات IE-QC-37 صورت جلسه IE-QC-07 - -
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
زمانبندی جلسات شورای عمومی و کمیته استخدام IE-QC-14
18 روش اجرایی کارآفرینی و ارتباطات IE-FO-01 ماتریس ارتباطات IE-QC-39 - -
19 شرح وظایف IE-QC-11 صلاحیت احراز شغل IE-RC-02 - -