اخبار دانشکده اخبار دانشکده

تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر عمل نیک

بدینوسیله ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر محسن صادق عمل نیک را به مرتبه استادی تبریک عرض می نماییم.