اخبار دانشکده اخبار دانشکده

فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی

پیرو نامه شماره 337465/پ/122 مورخ 1396/11/07 در خصوص بی اثر نمودن دروس مردودی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن، به استحضار می رساند؛ دانشجویان متقاضی واجد شرایط باید پس از تکمیل فرم پیوست با مراجعه حضوری به پذیرش اداره آموزش پردیس فنی ( جناب آقای درجزی ویاهمکاران ایشان) و ارایه تعهد مبنی بر عدم درخواست برای تغییر یا بی اثر شدن دروس دیگر " حداکثر برای بی اثر شدن نمرات مردودی 3 درس" بر اساس قانون مذکور درخواست ارایه نمایند سپس بی اثری دروس مورد درخواست توسط کارشناسنان آموزش پردیس فنی در کارنامه اعمال گردد . در ضمن بی اثر نمودن دروس دارای وضعیت نمره صفر(غایب) ، 0/5 و0/25 طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.