اخبار دانشکده اخبار دانشکده

پیام تبریک

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکترسید علی ترابی بعنوان "معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع" را تبریک عرض می نمائیم.