اخبار دانشکده اخبار دانشکده

پیام تبریک

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی بزرگی امیری بعنوان "رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران" را تبریک عرض می نمائیم.

آدرس کوتاه :