معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  دکتر جعفر حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: j.heydari[AT] ut.ac.ir

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی برنامه های آموزشی در مقطع کارشناسی
  • عملیاتیسازی و نظارت بر اجرای موثر برنامههای آموزشی در مقطع کارشناسی
  • برنامهریزی به منظور بازنگری سرفصل دروس در دورههای زمانی مشخص
  • هماهنگی با پردیس دانشکدههای فنی در راستای اهداف آموزشی تعریف شده
  • تدوین طرحهای ارتقاء عملکرد دانشکده در امور آموزشی
 
اعضای دفتر :
  • دکتر جعفر حیدری : معاونت آموزشی
  • سرکار خانم ملیحه غفاری : کارشناس آموزشی
 
شماره تماس دفتر :
021-82084185