معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  دکتر سید فرید قادری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: مهندسی‌ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ توکیو
پست الکترونیکی: ghaderi [AT] ut.ac.ir