مهندسی کسب و کار - دانشکده مهندسی صنایع
- Sat, 24 Feb 2018

مدیر گروه مدیر گروه

Professor
Contact Number
Room: طبقه دوم
Email: satorabi [AT] ut.ac.ir