مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی - دانشکده مهندسی صنایع
- Mon, 19 Feb 2018

مدیر گروه مدیر گروه

Professor
Contact Number
Room
Email: fjolai [AT] ut.ac.ir