دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالا دستی - مطالعه موردی

نام درس ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالا دستی - مطالعه موردی
کد درس 8109086
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز