دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های پایین دستی

نام درس ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های پایین دستی
کد درس 8109116
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز