دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتمال و آمار در مدیریت

نام درس احتمال و آمار در مدیریت
کد درس 8109166
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز