دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ارتباطات مدیریت

نام درس ارتباطات مدیریت
کد درس 8109168
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز