دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتمال و آمار مهندسی و کاربرد آن در مدیریت

نام درس احتمال و آمار مهندسی و کاربرد آن در مدیریت
کد درس 8109295
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز