دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه

نام درس اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه
کد درس 8109304
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز