مدیر گروه مهندسی صنایع مدیر گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگی:  دکتر جعفر حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: J.Heydari [AT] ut.ac.ir