مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی

نام و نام خانوادگی:  دکتر فریبرز جولای
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه INPG فرانسه
پست الکترونیکی: fjolai [AT] ut.ac.ir