دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 96 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالا دستی - مطالعه موردی 8109086 2 کارشناسی ارشد 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/03/24(09:00 - 11:00)
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 کارشناسی 01 سیدفرید قادری هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) نامشخص
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 کارشناسی 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
استراتژیها و فنون مشتری محوری در وب 8109219 3 کارشناسی ارشد 42 عباس کرامتی هرهفته شنبه (17:00 - 19:15) 1396/03/29(13:30 - 15:30)
اصول حسابداری و هزینه یابی 8109093 3 کارشناسی 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/31(14:00 - 16:00)
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی 01 محمدعلی آزاده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 کارشناسی 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1396/04/03(09:00 - 11:00)
اصول و نظریه های سازمان و مدیریت 8109096 2 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00)
اقتصادخردپیشرفته 1 8109052 3 کارشناسی ارشد 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/27(09:00 - 11:00)
اقتصادعمومی 2 8109064 2 کارشناسی 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/27(14:00 - 16:00)
اقتصادمهندسی 8109036 3 کارشناسی 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00)
اقتصادمهندسی پیشرفته 8109025 3 کارشناسی ارشد 01 مسعود ربانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/29(09:00 - 11:00)
برنامه ریزی پویا 8109237 3 کارشناسی ارشد 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/30(14:00 - 16:00)
برنامه ریزی تولید 8109081 3 کارشناسی 42 زینب سازور هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:15) 1396/04/01(09:00 - 11:00)
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 کارشناسی 01 امین جمیلی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/30(14:00 - 16:00)
برنامه ریزی ریاضی 8109053 3 کارشناسی ارشد 01 فریبرز جولای هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 کارشناسی 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29(09:00 - 11:00)
برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودیها1 8109091 3 کارشناسی 01 فریبرز جولای هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/22(14:00 - 16:00)
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109017 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1396/04/03(09:00 - 11:00)
تحقیق درعملیات 1 8109079 3 کارشناسی 01 مسعود ربانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 96 نتیجه
از 5