دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 96 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل سیستم ها 8109056 3 کارشناسی 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/04/01(09:00 - 11:00)
تئوری توالی عملیات 8109006 3 کارشناسی ارشد 42 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:15) 1396/03/31(09:00 - 11:00)
تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری 8109263 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/21(09:00 - 11:00)
جبر خطی 8109245 3 کارشناسی 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/22(09:00 - 11:00)
روش تحقیق 8109106 2 کارشناسی ارشد 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00)
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 کارشناسی 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته شنبه (16:15 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1396/03/23(09:00 - 11:00)
سیستم های تولید اتوماتیک انعطاف پذیر 8109262 3 کارشناسی ارشد 01 کامران رضائی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/30(09:00 - 11:00)
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 دکتری 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/31(09:00 - 11:00)
سمینار 8109041 2 کارشناسی ارشد 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/22(14:00 - 16:00)
شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته 8109005 3 کارشناسی ارشد 42 محمدعلی آزاده هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:45) 1396/03/25(13:30 - 15:30)
شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته 8109005 3 کارشناسی ارشد 01 محمدعلی آزاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:15) 1396/03/21(14:00 - 16:00)
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد 01 رضا توکلی مقدم هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد 42 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته چهار شنبه (17:45 - 20:00) 1396/03/27(09:00 - 11:00)
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 کارشناسی 01 رضا توکلی مقدم هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/21(09:00 - 11:00)
فرایندهای احتمالی 8109241 3 دکتری 01 فریبرز جولای هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/22(14:00 - 16:00)
فناوری اطلاعات 8109022 3 کارشناسی ارشد 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
مباحث ویژه 3 8109230 3 کارشناسی ارشد 02 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/27(09:00 - 11:00)
مدیریت رفتار سازمانی 8109155 3 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/27(09:00 - 11:00)
مدیریت زنجیره تامین 8109161 3 کارشناسی ارشد 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/22(09:00 - 11:00)
مدیریت طراحی محصول 8109224 3 کارشناسی ارشد 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/20(09:00 - 11:00)
نمایش 21 - 40 از 96 نتیجه
از 5