دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 81 - 96 از 96 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19(09:00 - 11:00)
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 کارشناسی 42 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (17:45 - 20:00) 1395/10/21(09:00 - 12:00)
کنترل کیفیت آماری 8109060 3 کارشناسی 01 محمدعلی آزاده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18(09:00 - 11:00)
مباحث ویژه 3 8109230 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/28(14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 8109153 3 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25(09:00 - 11:00)
مدیریت پروژه 8109213 3 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22(09:00 - 11:00)
مدیریت فناوری و نوآوری 8109189 3 کارشناسی ارشد 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/21(14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور 8109097 3 کارشناسی ارشد 01 زینب سازور هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/22(14:00 - 16:00)
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز 8109082 2 کارشناسی ارشد 01 امین جمیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(09:00 - 11:00)
مدیریت مواد و موجودی ها 8109023 3 کارشناسی ارشد 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/22(09:00 - 11:00)
مدیریت و کنترل پروژه 8109028 3 کارشناسی 01 فریبرز جولای هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/10/22(14:00 - 16:00)
مدلسازی و شناسایی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 8109220 3 دکتری 01 حامد شکوری گنجوی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1395/10/19(14:00 - 16:00)
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 کارشناسی ارشد 42 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1395/10/18(09:00 - 12:00)
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 کارشناسی 01 محمدعلی آزاده هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1395/10/18(14:00 - 16:00)
مهندسی کیفیت 8109044 3 کارشناسی ارشد 01 کامران رضائی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/27(09:00 - 11:00)
نظریه بازی ها 8109238 3 دکتری 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 16:00)
نمایش 81 - 96 از 96 نتیجه
از 5