دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول مدیریت و تئوری سازمان

نام درس اصول مدیریت و تئوری سازمان
کد درس 8109088
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز