دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول و نظریه های سازمان و مدیریت

نام درس اصول و نظریه های سازمان و مدیریت
کد درس 8109096
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز