مسئول امور دانشجویی، فرهنگی مسئول امور دانشجویی، فرهنگی

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب سازور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sazvar [AT] ut.ac.ir