سرپرست گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین سرپرست گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

نام و نام خانوادگی: دکتر عطا الله طالعی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taleizadeh [AT] ut.ac.ir