اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امین جمیلی

امین جمیلی

امین جمیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری بهزاد توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
بهزاد جعفری توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
علیرضا خداقلی بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محسن سلیمی راد ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/11
خداقلی علیرضا بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد
سلیمی راد محسن ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 04 نامشخص نامشخص 3963
مدلهای زمان بندی و بهینه سازی در حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدلهای زمان بندی و بهینه سازی در حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/23(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/20(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1