اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

امین جمیلی

امین جمیلی

امین جمیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدلهای زمان بندی و بهینه سازی در حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/23(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/20(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه