اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 06 نامشخص نامشخص 3963
روش های کمی تصمیم گیری برای مدیران 8109356 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 42 هرهفته یک شنبه (17:15 - 19:30) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 42 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:30) 1396/10/27 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول حسابداری و هزینه یابی 8109093 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 42 هرهفته چهار شنبه (17:45 - 20:00) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 42 هرهفته یک شنبه (17:45 - 20:00) 1395/10/21(09:00 - 12:00) ترم اول 1395
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
پروژه پایانی 8109164 3 01 نامشخص 1395/10/30(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1