اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری و هزینه یابی 8109093 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 42 هرهفته چهار شنبه (17:45 - 20:00) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پروژه پایانی 8109164 3 01 نامشخص 1395/10/30(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طراحی سیستمهای صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 42 هرهفته یک شنبه (17:45 - 20:00) 1395/10/21(09:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1