اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خالقی امیر مکان‌یابی پایدار هاب با در ‌نظر ‌گرفتن فواصل نا‌اقلیدسی کارشناسی ارشد
خدمتلو امین ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد
محمدی امین شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
بدخشان پیمان تحلیل و بهبود فرآیندها در حوزه های درمانی با استفاده از تکنیک های کارشناسی ارشد
قلی پور حسین استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره جهت انتخاب نوع قرارداد مناسب برای پروژه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد
غفاری مجلج زهرا Presenting a scheduling model for distributing relief helps to affected areas in crisis conditions کارشناسی ارشد
داودی سید علی طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری ، حمل و دفع پسماند شهر تهران کارشناسی ارشد
فردوسی سعیده به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب نوع قرارداد پروژه (مطالعه موردی: مترو تهران) کارشناسی ارشد
ثالثی موسی آبادی صادق به کار گیری داده کاوی برای حل مساله زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت کارشناسی ارشد
وارسته الوارس فاضل ارزیابی موانع پذیرش تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار کارشناسی ارشد
یوسف زاده ماجده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
عبداللهی مجتبی کمینه‌سازی مصرف انرژی و مجموع وزن‌دار دیرکردها در کارگاه گردش کاری انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد
عباس ز اده محدثه کمینه‌سازی همزمان مجموع وزن‌دار دیرکردها و میزان مصرف انرژی در مسئله زمان‌بندی کارگاه مرحله‌ای انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد
متین‌حسینی محمد‌حسین مسئله‌ی زمانبندی پروژه سبز کارشناسی ارشد
خالقی نسب محمدمهدی مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد
میر معصومه Studing The effect of corporate Risk Taking (CRT) and shareholders structure in corporate of the bourse of Tehran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری توالی عملیات 8109006 3 42 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:15) 1396/03/31(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/24(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تئوری احتمالات و کاربردآن 8109075 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/10/26(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 42 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1395/10/18(09:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1