اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خالقی امیر مکان‌یابی پایدار هاب با در ‌نظر ‌گرفتن فواصل نا‌اقلیدسی کارشناسی ارشد
خدمتلو امین ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد
محمدی امین شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
پیمان بدخشان تحلیل و بهبود فرآیندها در حوزه های درمانی با استفاده از تکنیک های کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/24
بدخشان پیمان تحلیل و بهبود فرآیندها در حوزه های درمانی با استفاده از تکنیک های کارشناسی ارشد
وحید ترک تتاری بهینه‌سازی سود در مساله زمانبندی چند پروژه‌ای با در نظر گرفتن جریان‌های نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
صادق ثالثی موسی آبادی به کار گیری داده کاوی برای حل مساله زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
حسین حیدریان بایگی تصمیم‌گیری در موردپذیرش سفارش‌ها و زمان‌بندی آن‌ها در محیط کارگاهی MTO-MTS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
قلی پور حسین استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره جهت انتخاب نوع قرارداد مناسب برای پروژه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد
مرضیه حسینی کمینه کردن مجموع وزن‌دار دیرکردها در محیط کارگاه باز تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
امیر خالقی مکان‌یابی پایدار هاب با در ‌نظر ‌گرفتن فواصل نا‌اقلیدسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمدمهدی خالقی نسب مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
امین خدمتلو ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سید علی داودی طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری ، حمل و دفع پسماند شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سهراب رجبی M&R cost modeling and optimization integrating human and material resources; a case study in Saipa کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
محبوبه رحمانی شناسایی و تحلیل سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و مصالح ساختمانی و ارائه روش‌های کاهش مصارف انرژی حرارتی در ساختمان‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مجتبی رنجبر توسعه یک چارچوب تصمیم گیری یکپارچه برای انتخاب پورتفولیوی پروژه ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
محمد زنوززاده برنامه‌ریزی آرایش قطارها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم‌های دقیق و ابتکاری، مطالعه‌ی موردی راه‌آهن ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
غفاری مجلج زهرا Presenting a scheduling model for distributing relief helps to affected areas in crisis conditions کارشناسی ارشد
داودی سید علی طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری ، حمل و دفع پسماند شهر تهران کارشناسی ارشد
فردوسی سعیده به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب نوع قرارداد پروژه (مطالعه موردی: مترو تهران) کارشناسی ارشد
شادی شهسوارانی ارائه مدل تعادلی برای بازار نفت خام با توجه به شاخص های قیمت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
ثالثی موسی آبادی صادق به کار گیری داده کاوی برای حل مساله زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک با تابع فاصله زمانی ساخت کارشناسی ارشد
محدثه عباس ز اده کمینه‌سازی همزمان مجموع وزن‌دار دیرکردها و میزان مصرف انرژی در مسئله زمان‌بندی کارگاه مرحله‌ای انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
مجتبی عبداللهی کمینه‌سازی مصرف انرژی و مجموع وزن‌دار دیرکردها در کارگاه گردش کاری انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
زهرا غفاری مجلج Presenting a scheduling model for distributing relief helps to affected areas in crisis conditions کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
وارسته الوارس فاضل ارزیابی موانع پذیرش تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار کارشناسی ارشد
سعیده فردوسی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب نوع قرارداد پروژه (مطالعه موردی: مترو تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
حسین قلی پور استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره جهت انتخاب نوع قرارداد مناسب برای پروژه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
امین کریمی زارع مدل سازی ریاضی هم‌زمان برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تأمین انرژی در شرایط عدم قطعیت در یک کارگاه صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
یوسف زاده ماجده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
محمد‌حسین متین‌حسینی مسئله‌ی زمانبندی پروژه سبز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
عبداللهی مجتبی کمینه‌سازی مصرف انرژی و مجموع وزن‌دار دیرکردها در کارگاه گردش کاری انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد
عباس ز اده محدثه کمینه‌سازی همزمان مجموع وزن‌دار دیرکردها و میزان مصرف انرژی در مسئله زمان‌بندی کارگاه مرحله‌ای انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد
امین محمدی شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
بهنام محمدیان دوگاهه کمینه‌ سازی هزینه تأخیر منابع در زمان‌ بندی پروژه تحت شرایط عدم اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
متین‌حسینی محمد‌حسین مسئله‌ی زمانبندی پروژه سبز کارشناسی ارشد
خالقی نسب محمدمهدی مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد
معصومه میر Studing The effect of corporate Risk Taking (CRT) and shareholders structure in corporate of the bourse of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/10
میر معصومه Studing The effect of corporate Risk Taking (CRT) and shareholders structure in corporate of the bourse of Tehran کارشناسی ارشد
فاضل وارسته الوارس ارزیابی موانع پذیرش تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
ماجده یوسف زاده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 16 نامشخص نامشخص 3963
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی ریاضی 8109053 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147 3 42 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:45) 1396/10/30 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری احتمالات و کاربردآن 8109075 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/24(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تئوری توالی عملیات 8109006 3 42 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:15) 1396/03/31(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تئوری احتمالات و کاربردآن 8109075 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/10/26(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مدل های زمان بندی پروژه 8109159 3 42 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1395/10/18(09:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1