اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سازور

زینب سازور

زینب سازور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی تولید 8109081 3 42 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:15) 1397/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
نگهداری و تعمیرات تسهیلات (ابنیه و تجهیزات) 8109345 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی پویا 8109237 3 42 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:45) 1396/10/26 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی تولید 8109081 3 42 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:15) 1396/04/01(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور 8109097 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1