اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

زینب سازور

زینب سازور

زینب سازور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی تولید 8109081 3 42 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:15) 1396/04/01(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور 8109097 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه