اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص نامشخص 3963
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/22(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 3 8109230 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مدیریت مواد و موجودی ها 8109023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها2 8109092 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:45) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:45) 1395/10/27(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1