اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/22(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 3 8109230 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها2 8109092 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:45) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:45) 1395/10/27(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مدیریت مواد و موجودی ها 8109023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه