توسعه مهارتهای مهندسی صنایع

اهداف

  • تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز روز کشور و با تمرکز بر کاربردی بودن خدمات
  • ارایه خدمات آموزشی، برگزاری رویدادها و دوره های علمی مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی
  • برگزاری رویدادها، همایش ها و سمینار های علمی-آموزشی
  • ایجاد ارتباط و مشارکت با انجمن ها و مراکز صنعتی و خدماتی
  • ایجاد ارتباط و حمایت از شرکت های دانش بنیان
  • رشد و توسعه پایدار خدمات آموزشی
  • برقراری ارتباط با مراکز علمی-پژوهشی طراز اول ملی و بین المللی جهت ارایه خدمات مشترک
  • تبدیل شدن به یک برند ملی و بین المللی برتر در حوزه خدمات علمی-آموزشی