نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

فردین رضائی زینالی

فردین رضائی زینالی

فردین رضائی زینالی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398