گرایش دکتری مهندسی صنایع

نام گرایش  : دکتری مهندسی صنایع

 

اهداف  گرایش  :
این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی است که موجب احاطه و دستیابی دانشجو به آثار علمی در زمینه مهندسی صنایع و توانایی او در تهیه متون تحقیقاتی، نوآوری، کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در این رشته خواهد شد.


طول گرایش به فارسی : 8 ترم


نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ التحصیلان دوره دکتری مهندسی صنایع دارای حداقل توانمندیهایی به شرح زیر خواهند بود:

  • انجام تحقیق مستقل در حوزههای اصلی مهندسی صنایع

  • توسعه مرزهای دانش در حوزه تخصصی

  • ارایه ایدههای خلاقانه در جهت ارتقاء عملکرد سیستمهای صنعتی، خدماتی، بازرگانی

  • قابلیت تدریس و هدایت پایاننامهها در مقاطع مختلف تحصیلی مهندسی صنایع