توسعه مهارتهای مهندسی صنایع

ماموریت

  • ارایه و گسترش دوره های آموزشی مرتبط با رشته مهندسی صنایع در سطح ملی و بین المللی
  • ارایه خدمات آموزشی حسب درخواست مراکز صنعتی-خدماتی
  • برقراری ارتباط موثر و پایدار با مراکز علمی، آموزشی، صنعتی و خدماتی معتبر
  • تربیت نیروی انسانی متخصص در مباحث جدید و کاربردی حوزه مهندسی صنایع.