مدیر امور اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:  دکتر امین جمیلی
مرتبه علمی:  استادیار
مدرک تحصیلی:  دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: