مرکز کامپیوتر

مشخصات سایت کامپیوتری :

سایت دانشکده مهندسی صنایع در دانشکده مهندسی صنایع واقع است و این دانشکده در طبقه سوم ساختمان مرکزی دانشکده فنی پریس 2 واقع است که این سایت شامل:

- 24 دستگاه سیستم کامپیوتر

- 2 دستگاه اکسس پوینت در داخل سایت

- 7 دستگاه اکسس پوینت در قسمتهای مختلف دانشکده

- سرویس hotspot در سایت و کل دانشکده راه اندازی شده است

- ساعات سرویس دهی سایت از ساعت 8 صبح بصورت پیوسته تا ساعت 7 عصر می باشد.