اخبار دانشکده

اطلاعیه بازه اخذ مجوز دفاع جهت دانشجویان مقعطع کارشناسی ارشد (سنوات 6)

اطلاعیه بازه اخذ مجوز دفاع جهت دانشجویان مقعطع کارشناسی ارشد (سنوات 6)


 بازه ارسال فرمهای اعلام کفایت و مجوز دفاع به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

تاریخ دفاع جهت دانشجویان سنوات شش - 1399/04/31

-بازه ارسال فرم های اعلام کفایت (تعیین داوران)1399/04/15(17 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع

-بازه ارسال فرم اعلام وصول(مجوز دفاع) (یک هفته الی 5 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع)

لازم به ذکر است عواقبی همچون عدم صدور مجوز دفاع ، تمدید تاریخ دفاع و ... به دلیل عدم توجه و رعایت تاریخ های مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.