اخبار دانشکده

اطلاعیه بازه ارسال فرمهای سنوات

اطلاعیه بازه ارسال فرمهای سنوات


زمان ارسال درخواست‌های تمدید سنوات اضافی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه جامع اموزش برای ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا 99/4/15(99/2/1  الی  99/4/15) و جهت ثبت نام در نیمسال دوم، حداکثر تا 99/09/15(99/08/01الی 99/09/15) می باشد.لازم به ذکر است درخواستهایی که بعد از تاریخ های مذکور ارسال شوند با تاخیر اقدام خواهد شد و عواقبی همچون عدم ایجاد سرترم، انتخاب واحد، عدم تمدید خوابگاه و ... به عهده دانشجو خواهد بود.