اخبار دانشکده

اطلاعیه بازه دفاعیه ها

اطلاعیه بازه دفاعیه ها


به اطلاع دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می رساند بازه دفاع جهت دانشجویان مشمول نظام وظیفه و دانشجویانی که مقطع دکتری پذیرفته شده اند صرفا تا تاریخ 99/06/31 و سایر دانشجویان خارج از شرایط مذکور 99/07/31 می باشد.