اخبار دانشکده

اطلاعیه حذف ترم بدون احتساب در سنوات

اطلاعیه حذف ترم بدون احتساب در سنوات


قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف ترم بدون احتساب در سنوات تا تاریخ 28/04/99 تمدید گردید،لذا متقاضیان می توانند درخواست آموزشی خود را تا تاریخ فوق با ذکر دلیل پس از تایید و توضیحات استاد راهنما با حجم کم به آدرس ایمیل m_kaseb@ut.ac.ir  ارسال نمایید.