اخبار دانشکده

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال تحصیلی 1400-1399


داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ بصورت Online از ﺳـﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ روز شنبه 99/07/12  لغایت ﺳـﺎﻋﺖ 23:59 روز دوشنبه 99/07/14 ﺑـﻪ آدرس http://ems.ut.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ بندی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ (ﺗﺮﻣﻴﻢ) دروس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزه ﻓﻮق، هرﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات در واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﻲ اﻣﻜﺎن پذﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ .  

                         اداره آموزش و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ پردیس دانشکده های فنی