اخبار دانشکده

اطلاعیه زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶

اطلاعیه زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶


قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی:

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای یکشنبه 23/2/97 لغایت سه شنبه 25/2/97  ، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir   (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.