اخبار دانشکده

اطلاعیه

اطلاعیه


با توجه به پایداری ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری، جهت دریافت نامه ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی، فرآیند دریافت نامه ترخیص از خدمت در پیشخوان سامانه جامع آموزش دانشگاه به شرح ذیل میباشد.

گردش کار فرآیند: ثبت درخواست در پیشخوان سامانه جامع توسط پذیرفته شده>> ارسال به پیشخوان کارشناس رشته مربوط در دانشکده / پردیس جهت تایید>> امضاء خودکار معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده>> ثبت اتومات دبیرخانه پردیس / دانشکده>> پیام به پذیرفته شده (نامه ترخیص از خدمت شما صادر گردید جهت دریافت آن به ایمیل خود مراجعه کنید)>> ارسال به ایمیل پذیرفته شده.