نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزوده شدن رشته مدیریت پروژه 1393

افزوده شدن رشته مدیریت پروژه 1393


افزوده شدن رشته مدیریت پروژه به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد 1393

1392/08/14

پیرو خبر قبلی در خصوص تصویب و اجرایی شدن رشته مدیریت پروژه با پنج گرایش شامل 1) مهندسی نفت و گاز، 2) مهندسی ساخت و احداث، 3) فناوری اطلاعات و ارتباطات، 4) تحقیق، توسعه و فناوری و 5) دفاعی بدینوسیله به استحضار میرساند این رشته در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال جاری و در قالب مجموعه اجرایی گنجانده شده است. مواد آزمون این رشته شامل 1) زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب دو، 2) استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت با ضریب دو، 3) نظریههای عمومی مدیریت با ضریب یک و 4) ریاضیات یک و دو فنی مهندسی با ضریب 2.

شایان ذکر است اگر داوطلبی بخواهد این رشته را انتخاب کند؛ به دو طریق میتواند اقدام نماید:

1. رشته اصلی خود را مدیریت اجرایی (کد 1148) در گروه علوم انسانی انتخاب کند که در این صورت چون رشته مذکور ستاره دار (شناور) است؛ امکان انتخاب هیچ رشته امتحانی دوم را نخواهد داشت.

2. رشته اصلی خود را یک رشته غیر ستارهدار (غیرشناور) از هریک از گروههای امتحانی مورد نظر (علوم انسانی، فنی و مهندسی و غیره) و رشته دوم خود را مدیریت اجرایی (کد 1148) تعیین کند.