اخبار دانشکده

آیین نامه زمان لازم جهت دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه زمان لازم جهت دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


 بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مذاکرات مصوب جلسه مورخ 1396/2/26کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مدت لازم از زمان تصویب توسط شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن پردیس / دانشکده تا اجازه دفاع ( برگزاری جلسه نهایی دفاع ) با رعایت سایر شرایط و مقررات به شرح ذیل می باشد .

الف ) کارشناسی ارشد

از زمان تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه حداقل 6 ماه  ( 180 روز )

ب ) دکتری تخصصی

از زمان تصویب موضوع پروپوزال رساله در شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی گروه حداقل یک سال شمسی کامل ( 365 روز )

خواهشمند است دستور فرمایند از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری به بعد با جدیت مراتب فوق را رعایت نمایند .