اخبار دانشکده

بازدید دانشجویان گرایش مدیریت پروژه از عسلویه با همکاری شرکت فراب

بازدید دانشجویان گرایش مدیریت پروژه از عسلویه با همکاری شرکت فراب


در تاریخ 97/9/28 پرواز به سمت عسلویه انجام گردید که در این بازدید 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه به سرپرستی دکتر قادری از اعضای هیئت علمی و سرکار خانم کاسب،کارشناس دانشکده صنایع حضور داشتند.پس از ورود به فرودگاه خلیج فارس بوشهر وسیله حمل و نقل از طرف شرکت فراب در فرودگاه مهیا شده بود. ابتدا بازدید از فاز 13 انجام شد و مدیر طرح مسائل فنی و مدیریتی را شرح دادند.پس از پذیرایی در شرکت فراب بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی صورت گرفت و فرآیند های کلی این نیروگاه برای دانشجویان شرح داده شد.سپس اعضای دانشکده و دانشجویان به ساختمان شرکت فراب برای اقامت در شب و پذیرایی منتقل شدند.در تاریخ 29/9/97 ابتدا بازدید از میعانات گازی انجام شد سپس مدیر پروژه شرکت فراب فرآیند ها و مستندات مدیریت پروژه را در این شرکت برای دانشجویان شرح دادند.بعد از ظهر روز 29/9 حرکت به سمت فرودگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید و با 1 ساعت تاخیر پرواز به سمت تهران انجام شد و در ساعت 19:00 دانشجویان به همراه اعضای دانشکده وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند.