اخبار دانشکده

بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه ها


بخشنامه در خصوص ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

آئین نامه استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشگاه تهران

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98

شهریه تکدرس ترم آخر دانشجویان مقطع کارشناسی - 24-03-99

آیین نامه مشروطی

بخشنامه در خصوص عدم احتساب مشروطی برای نیمسالهای دارای تعداد واحد کمتر از حد نصاب یک ترم کامل

آیین نامه چگونگی انتخاب، شرح وظایف و اختیارات استاد راهنمای کارشناسی

آیین نامه آموزشی کارشناسی

نحوه محاسبه مشروطی:  https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/06a4f5cf472e4c4c916a948a0d3f5c17

ﺑﺨﺸﻨﺎمه ﻧﺤوه ﺻﺪور ﻛﺎرﻧﺎمه اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان ورودی 97 و بعد از آن

الزام دانشجو به ثبت درخواست ها در گلستان و its3  توسط دانشجویان

جریمه دیرکرد تسویه حساب

بخشنامه سنوات کلیه مقاطع

گزارش 578 سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع-98

مشخصات کلی برنامه درسی و سرفصل دروس

نامه دانشگاه در خصوص بخشنامه الحاقی وزارت علوم برای تعهد خدمت رایگان