نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی بازار انرژی خورشیدی

بررسی بازار انرژی خورشیدی


بررسی بازار انرژی خورشیدی

1392/7/10

بررسی بازار انرژی خورشیدی:  مقایسه روند توسعه انرژی گرمایی خورشید 

ارائه: جناب آقای دکتر حامد شکوری

زمان: دوشنبه 92/7/15 ساعت 15 تا 17   مکان: اتاق 202 دانشکده مهندسی صنایع