اخبار دانشکده

تاریخ ارسال فرم های اعلام کفایت

تاریخ ارسال فرم های اعلام کفایت


به اطلاع دانشجویان می رساند تاریخ ارسال فرم های اعلام کفایت(تعیین داوران) نیمسال جاری به آموزش دانشکده تا تاریخ 98/10/15 می باشد.

لازم بذکر است خارج از تاریخهای تعیین شده فرمها عودت داده خواهد شد.